Aktualności

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

dodano: 2021-04-14

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z dnia 19 lipca 2019 roku za rok 2020 przekażemy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej kwotę 1677,59 zł z przeznaczeniem na wykonywanie przez tę organizację zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b )wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c) działalności charytatywnej, polegającej wszczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

 

Zapytanie ofertowe

dodano: 2021-01-27

Niniejszym zwracamy się z zapytaniem ofertowym na kompleksowe wykonanie prac budowlanych, elektrycznych, sanitarnych oraz drogowych polegających na :
„ PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO – PAWILONU HANDLOWEGO
 (sklep nr144) w Częstochowie przy ul. Bohaterów Katynia 80 ”
zgodnie z projektem budowlanym wykonanym przez AO Pracownia Projektowa w Jawornicy przy
ul. Tylna 22 oraz uzyskanym Pozwoleniem na Budowę nr 1395z dnia 04.11.2020 roku ,
Decyzją pozwolenia na docieplenie ścian zewnętrznych budynku z dnia 05.04.2019 r oraz
Decyzją nr 112/WZP/20 z dnia 30.07.2020 r. na przebudowę istniejącego zjazdu na zjazd .

Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie w kancelarii siedzibie Zarządu Społem PSS „ Jedność ” w Częstochowie przy Al. Wolności 83/85.

Termin składania ofert   22.02. 2021 r.
Planowany termin rozpoczęcia prac  09.04. 2021r.  
Planowany czas realizacji inwestycji 1,5 miesiąca .

W załączeniu przedstawiamy – płyta CD :
Projekt Budowlany ( wersja elektroniczna ) oraz przedmiar w rozbiciu na poszczególne branże tj. budowlana , elektryczna ( nie zawiera ceny zakupu oraz montażu opraw oświetlenia na sali sprzedażowej ) , sanitarna, drogowa (wszystkie w wersji elektronicznej pdf oraz dostępne branże ath )  Decyzję Pozwolenia na Budowę , Decyzję pozwolenia na docieplenie ścian zewnętrznych budynku , Dokumenty związane ze zmianą lokalizacji zjazdu.

Przed złożeniem ofert należy dokonać oględzin budynku oraz terenu.
Oferta powinna zawierać :

  1. Cenę wykonania prac zgodnie z przedstawiona dokumentacją w rozbiciu na branże ( budowlana , elektryczna , sanitarna, drogowa )
  2. Termin realizacji prac.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu szczegółowego , który będzie stanowił załącznik do umowy.

 

Informacje o wyborze oferty zostanie przekazana w dniu   23.02.2021 r.

Dodatkowe informacje oraz zapoznanie się z projektem ( wersja papierowa) oraz przedmiarami można uzyskać w dz A- T  przy ul. Wolności 83/85 w Częstochowie