Aktualności

Ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności

dodano: 2022-06-28

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności z dnia 19 lipca 2019 roku za rok 2021 przekażemy Caritas Archidiecezji Częstochowskiej kwotę 2506,08 zł z przeznaczeniem na wykonywanie przez tę organizację zadań w sferze zadań publicznych w zakresie:

a) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,

b )wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c) działalności charytatywnej, polegającej wszczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących.

Zapytanie ofertowe na kompleksowe wykonanie prac remontowych poszycia dachu budynku Piekarni 1 przy ul.Tartakowej w Częstochowie .

dodano: 2022-04-12

Ofertę należy złożyć w zalakowanej kopercie w kancelarii  Zarządu Społem PSS „ Jedność” w Częstochowie przy AL. Wolności 83/85.

Termin składania ofert do dnia  22.04.2022 r.

Planowany termin realizacji prac początek miesiąca maj

W załączeniu przedstawiamy : zakres prac w wersji opisowej

Dodatkowe informacje można uzyskć w Dz . A-T .

Oferta powinna zawierać :

Kosztorys ofertowy zgodnie z przedstawionym zakresem

Warunki gwarancji na poszczególne elementy

Termin realizacji prac.

W przypadku wyboru oferty Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia kosztorysu szczegółowego, który będzie stanowił załącznik do umowy.

 Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa w formie ryczałtowej w związku z powyższym Oferent zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania się z przedmiotem oferty w celu ewentualnego uwzględnienia prac , które zostały pominięte w przedmiarach.

Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.04.2022  roku.

Przedstawione kosztorysy poddane zostaną analizie po czym planuje się zorganizowanie spotkań z wybranymi Wykonacami celem doprecyzowania szczegółówofert i warunków realizacji.